skip to Main Content
info@vvsvarme.fi

De som byter ut oljeuppvärmningen kan få understöd

Staten erbjuder statsunderstöd för att avlägsna oljeuppvärmningssystem och ersätta dem med andra uppvärmningsformer. Understödet beviljas till ägare av småhus som används som bostad året runt.

Understödet kan sökas från och med 1.9.2020, men det kan också beviljas retroaktivt för kostnader som uppkommit efter 1.6.2020. Det är NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) som beviljar understödet. Understöd kan sökas så länge anslaget räcker, dock senast hösten 2022.

För vilka åtgärder beviljas understödet?

 • för att avlägsna ett oljeuppvärmningssystem
 • för att ersätta ett oljeuppvärmningssystem med ett annat uppvärmningssystem (med undantag av uppvärmningssystem som använder fossila bränslen)
 • ett understöd per uppvärmningssystem

Vem beviljas understöd?

 • privatpersoner och dödsbon
 • småhus, som är egnahemshus eller parhus
 • småhus, som ägs av flera personer (fullmakter behövs)

En förutsättning för att understöd ska beviljas är att småhuset används som bostad året runt.

Understöd beviljas INTE

 • för fritidsbostäder
 • för byggnader som används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd
 • understöd kan ändå erhållas, om huset har ett arbetsrum eller en mottagningslokal som används för näringsverksamhet eller yrkesutövning
 • till den del som ska betalas av bostadsaktiebolaget
 • om hushållsavdrag eller annat understöd beviljats för samma ändamål

Understödets storlek och utbetalning

Understödets belopp är alltid antingen 2 500 euro eller 4 000 euro och det beviljas utifrån en plan och en kostnadskalkyl. Understödet betalas ut när projektet är slutfört.

Understöd på 4 000 euro beviljas när man övergår från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump

Understöd på 2 500 euro beviljas när man övergår till andra än ovan nämnda uppvärmningssystem (utom uppvärmningssystem som använder fossila bränslen)

Ansökan om understöd kan enkelt lämnas in via Regionförvaltningens e-tjänst.

Mer information och mer detaljerade villkor för understödet finns här: https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/oljylammityksen-vaihtajalle